सिलाइबुनाइ तथा ब्युटिसीयन सम्बन्धि दोस्रो चरणको तालिममा सहभागि हुने बारे ।(२०७५-०८-१९)