सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुलाई परिचय पत्र वितरणको लागि सूचना