लेटाङभोगटेनी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत श्री नारायण न्यौपाने ज्यूले तेस्रो नगरपरिषद कार्यक्रममा आ. व. २०७४/०७५ को बार्षिक नगर विकास योजनाको पुस्तिका सार्वजनिकीकरण गर्नुहुँदै