Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3473 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5260 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5261 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5262 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 15 of /var/www/html/includes/file.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5264 of /var/www/html/includes/common.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5265 of /var/www/html/includes/common.inc).

दोस्रो चौमासिक सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम २०७४ जाँतेमा सम्पन्न गर्दै नगरका प्रमुख पदाधिकारीहरु